UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Poďakovanie prof. Rateau zo Sorbony

študentom AJFJEI za vynikajúce tlmočenie na kolokviu Stredoeurópskej leibnizovskej spoločnosti 12. 6. 2017

Vysoká úroveň prvého kolokvia Stredoeurópskej leibnizovskej spoločnosti pri KFaDF FF UPJŠ, ktoré sa konalo dňa 12. júna 2017 a osobitne ocenenie tlmočenia študentov študijného programu anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku sú predmetom ďakovného listu prof. Paula Rateau z Univerzity Paris 1 Sorbonne.
Vedenie FF UPJŠ aj touto cestou ďakuje učiteľom Mgr. Martinovi Škárovi, PhD., Mgr. Romanovi Gajdošovi, PhDr. Márii Paľovej, PhD., ktorí zabezpečovali prípravu na obojsmerné tlmočenie francúzskeho jazyka a študentom Gabriele Mačingovej, Patrícii Lakatošovej, Roberte Erbyovej, Karin Miklossiovej a Romane Grajcarovej za vynikajúcu reprezentáciu FF UPJŠ v medzinárodnom priestore. Poďakovanie patrí tiež Ing. Tomášovi Polákovi a Ing. Marekovi Sekerákovi za technické zabezpečenie tlmočenia.

Posledná aktualizácia: 30.06.2017