UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie

 

 

 

 

 
Zobraziť Aristoteles, FF UPJŠ v Košiciach na väčšej mape

Katedra slovakistiky,
slovanských filológií
a komunikácie
FF UPJŠ v Košiciach
Moyzesova ul. č. 9
Budova Aristoteles
040 01 Košice

 

Posledná aktualizácia: 10.07.2017